Organizează concurs, în temeiul dispozițiilor art. 464, 465 și următoarele din OUG 57/2019 (privind codul administrativ) precum și în temeiul dispozițiilor HG 611/2008 (privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici) pentru ocuparea pe  perioada nedeterminată a funcției publice vacante de execuție de contabil (consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul compartimentului buget, finanțe, contabilitate, salarizare). Perioada de lucru va fi de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână.

Proba scrisă va avea loc la sediul Primăriei Cocu, din com. Cocu, sat Răchițele de Jos, str. Principală, nr. 115, în data de 29 august 2022, ora 11.00.
Condiții speciale pentru participarea la concurs și ocuparea postului:
# studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științelor economice;
# minimum 7 ani vechime în specialitatea studiilor de licență corespunzătoare condițiilor specifice pentru ocuparea postului.
Dosarele se vor depune în perioada 22 iulie 2022 – 22 august 2022.
Dosarele se depun atât fizic (la sediul Primăriei Comunei Cocu (Argeș), str. Principală, sat Răchițele de Jos, nr. 115 - în intervalul orar 10.00-16.00), cât și în format electronic, la adresa e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Persoană contact: Sibiceanu Nicoleta -  tel. 0248.246.450, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Calendar desfășurare concurs:
30 iunie 2022 - 22 iulie 2022 (Notificare ANFP).
22  iulie 2022 - Anunț concurs ocupare posturi vacante publicat pe site.
22 iulie 2022 - 22 august 2022 - Depunere dosare de înscriere.
24 august 2022 Comunicare rezultate selecție dosare.
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor. Contestațiile se depun în scris, la sediul Primăriei Comunei Cocu sau pe adresa de email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
28 august 2022 - Comunicarea rezultatelor la contestațiile privind selecția dosarelor.
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet www.ghidulprimariilor.ro.
29 august 2022 ora 11 - Proba scrisă.
01 sept. 2022- Comunicare rezultate.
Interviul se susține, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.      
05 septembrie 2022 - Comunicare rezultate interviu.
Candidații nemulțumiți pot depune contestații în termen de cel mult o zi de la data afișării rezultatelor probei de interviu. Contestațiile se depun în scris, la sediul Primăriei Cocu sau pe adresa de e-mail www.ghidulprimariilor.ro
06 septembrie 2022 - Comunicare rezultate finale.
Afișare la sediul instituției, precum și pe pagina de internet www.ghidulprimariilor.ro
06 septembrie 2022 – 14 septembrie 2022 - Semnarea contractului  (Emitere dispoziție de angajare).
Perioada în care câștigătorul concursului se poate prezenta la sediul instituției pentru îndeplinirea formalităților de angajare și începerea activității.
Conform art. 6 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcțiilor publice, pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde  următoarele documente:
# Cerere de înscriere la concurs adresată instituției publice organizatoare;
# Copie CI;
# Copii ale diplomelor de studii în domeniul economic, a certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări, în copie legalizată sau prezentate în original pentru certificare;
# Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei;
# Cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu postul pentru care candidează;
# Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate;
# Curriculum vitae;
# Declarația candidatului prin care își prezintă acordul cu privire la folosirea datelor cu caracter personal;
Odată cu publicarea anunțului în forma cerută de lege, instituția noastră va publica și biografia, tematica și atribuțiile stabilite în fișa postului, postare care va fi menținuta până la data finalizării concursului.

PRIMARIA COCU
Prin primar, Gheorghe Țucă