Tipărire

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE AL COMUNEI DÂRMĂNEŞTI
JUDEŢUL ARGEŞ
Nr. 85/04.08.2021
Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Dârmăneşti, jud. Argeș anunţă concursul organizat în data de 31.08.2021 la sediul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Dârmăneşti, jud. Argeș ora 10.00 - proba scrisă şi 02.09.2021 ora 10.00   - interviul, pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante de contabil.
Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 19 august 2021, ora 16.00   la sediul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Dârmăneşti, jud. Argeș - persoană de contact Moldoveanu Mihai - secretar, tel/fax 0248232106, adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

Condițiile generale de participare la concurs sunt:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intentie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfaşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
k) studii superioare absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă în unul din următoarele domenii economie, finanțe, contabilitate;
l) fără vechime în specialitatea studiilor.
Bibliografia, tematica și alte date necesare desfășurării concursului se afișează la sediul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Dârmăneşti și pe pagina de internet.