acorVești bune pentru toate administrațiile locale! La o întâlnire recentă cu reprezentanții Asociației Comunelor din România, noul ministru al Dezvoltării, Ion Ștefan. A anunțat că Guvernul va susține în continuare investițiile implementate de autoritățile locale, printr-un nou Program Național de Dezvoltare Locală, respectiv PNDL 3.
“Luni, 25 noiembrie, în calitate de președinte al Asociației Comunelor din România – Filiala Argeș, împreună cu doi vicepreședinți ai filialei, respectiv primarii din Mărăcineni și Valea Iașului, am participat la o întâlnire cu noul ministru al Dezvoltării, Ion Ștefan. Acesta ne-a dat asigurări că investițiile locale finanțate de Guvern vor continua, prin intermediul PNDL 3. În privința Fondului de Dezvoltare și Investiții, ministrul a precizat că vor primi finanțare pentru proiectele depuse doar administrațiile locale care au apucat deja să semneze contractele”, ne-a declarat primarul din Albota, Ion Dumitru.

Activitatea de urbanism și amenajarea teritoriului se desfășoară eficient și legal prin filialele județene ale ACoR
La întâlnirile specialiştilor cu atribuţii în exercitarea şi controlul activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului din unele judeţe, inclusiv din Argeş, s-au emis unele păreri contradictorii referitoare la exercitarea acestei activităţi la nivelul comunelor.
Este regretabil ca în loc să se vină cu propuneri concrete care să îmbunătăţească activitatea de urbanism, propuneri care să fie incluse în noul Cod al urbanismului şi amenajării teritoriului, unii funcţionari încearcă să blocheze o activitate care funcţionează eficient de mai mulţi ani, într-o formă deja introdusă în acte normative recente, cum ar fi Codul Administrativ.
Pentru a argumenta legalitatea exercitării activităţii de urbanism şi amenajarea teritoriului prin structurile asociative cu personalitate juridică, recunoscute a fi de utilitate publică, amintim câteva prevederi ale unor acte normative.
a) art. 10 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Autoritățile administrației publice locale au dreptul, în exercitarea competențelor lor, de a coopera și de a se asocia, în condițiile legii, cu alte autorități ale administrației publice locale, pentru realizarea de sarcini de interes comun.”
b) art. 89 alin. (3) și (4), art. 93 alin. (2), precum și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019;
Art. 89. - ... (3) Unitățile administrativ-teritoriale cooperează pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activitățile de control, audit, inspecție, urbanism și amenajarea teritoriului, cadastru, precum și în orice alte domenii în care hotărăsc consiliile locale respective, pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate, la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ai căror membri sunt sau la nivelul structurilor județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, potrivit legii. (4) Prin excepție de la prevederile art. 240 alin. (2) - (6), personalul de specialitate din cadrul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau al structurilor județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, care exercită activitățile prevăzute la alin. (3), fundamentează, contrasemnează sau avizează din punct de vedere tehnic, după caz, actele autorităților administrației publice locale din unitățile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (3).”................. „Art. 93. - ... (2) Autoritățile și instituțiile publice cu atribuții de control/audit asupra activității administrației publice locale au obligația să asigure îndrumare, din oficiu sau la cererea autorităților administrației publice locale, cu privire la aplicarea prevederilor legale din sfera lor de competență.” ................................................................................................. „„Art. 240. - ... (2) Aprecierea necesității și oportunitatea adoptării și emiterii actelor administrative aparține exclusiv autorităților deliberative, respectiv executive. Întocmirea rapoartelor sau a altor documente de fundamentare prevăzute de lege, contrasemnarea sau avizarea pentru legalitate și semnarea documentelor de fundamentare angajează răspunderea administrativă, civilă sau penală, după caz, a semnatarilor, în cazul încălcării legii, în raport cu atribuțiile specifice.
c) art. 5 pct. 36 din Hotărârea nr. 51/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările ulterioare;
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice are următoarele atribuții: .....
36. îndrumă și sprijină autoritățile administrației publice locale și aparatul de specialitate al acestora în aplicarea corectă și unitară a prevederilor legale elaborate pe domeniile de reglementare ale ministerului și în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin;”
d) art. 24 alin. (11) – (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
„(11) Instituțiile publice locale, inclusiv cele prevăzute la art. 54 alin. (7), precum și cele care nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor secțiunii de funcționare cooperează pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activitățile de control, audit, inspecție, pe principii de eficiență, eficacitate și economicitate, la nivelul structurilor județene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică sau prin asociații de dezvoltare intercomunitară înființate potrivit legii.
(12) Activitățile prevăzute la alin. (11) se organizează și se exercită în baza hotărârilor consiliilor locale interesate prin care se aprobă acordurile de cooperare, care cuprind:
a) părțile semnatare;
b) obiectul acordului de cooperare;
c) drepturile și obligațiile părților în organizarea și exercitarea activității respective, inclusiv cele financiare;
d) atribuțiile exercitate;
e) durata și desființarea acordului de cooperare;
f) alte clauze;
g) dispoziții finale.
(13) Prin ordin comun al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice se stabilește modelul-cadru al acordului de cooperare.
e) art. 1 și 2 din Ordinul ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice nr. 232/2477/2010 privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale;
„Art. 1. - (1) Se aprobă modelul-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale, prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Prin adaptarea în mod corespunzător, modelul-cadru prevăzut în anexă poate fi utilizat pentru orice activitate care urmează a fi organizată și exercitată prin cooperare între instituțiile publice locale. Art. 2. - Opțiunea pentru organizarea și exercitarea unor activități în scopul realizării unor atribuții stabilite prin lege autorităților administrației publice locale, prin acorduri de cooperare, revine în exclusivitate autorităților administrației publice locale și trebuie să aibă la bază principiile de eficiență, eficacitate și economicitate coroborate cu principiul autonomiei locale.”
Apreciem, fără echivoc, faptul că primarii acelor comune care au încheiate acorduri de cooperare pentru organizarea și exercitarea atribuțiilor în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului la nivelul filialelor județene ale Asociației Comunelor din România, pot elibera certificatele de urbanism și autorizațiile de construire/desființare, persoanele din cadrul acestor structuri de specialitate fiind îndrituite, astfel cum este prevăzut la art. 89 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, să fundamenteze, să contrasemneze sau să avizeze, după caz, din punct de vedere tehnic, actele autorităților administrației publice locale din comunele respective.
Menţionăm  că Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, şi Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată, sunt în proces de modificare şi comasare în Codul Urbanismului şi amenajării teritoriului. Preşedintele A.Co.R, sau un reprezentant al său, participă la sesiunile de dezbatere de la nivelul MDRAP venind cu propuneri şi soluţii concrete de exercitare a activităţii de urbanism la nivelul comunelor, într-un mod eficient şi legal.

Filiala ACoR Argeș