Tipărire

mioveniSpitalul Orășenesc Mioveni organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 15 posturilor vacante contractuale, după cum urmează:
- 5 posturi de Asistent Medical Principal Generalist (Postliceal) - pentru domeniile Chirurgie Generală, A.T.I., Bloc Operator.
- 10 posturi Infirmieră - pentru domeniile Medicină Internă, C.P.U., neonatologie, chirurgie, recuperare.

Condiții specifice de ocupare a posturilor
- Asistent medical principal - diplomă de absolvire școală postliceală sau echivalentă (PL) ; adeverință grad principal, cel puțin trei ani vechime în domeniu, autorizație de liberă practică.
- Infirmieră – certificat de calificare profesională - infirmieră, vechime în domeniu cel puțin doi ani.
Probele de concurs:
- Depunerea dosarului de înscriere la concurs până la data de 06.12.2019 ora 14.00
- Proba scrisă va avea loc în data de 16.12.2019, ora 09.00
- Proba practică/interviul în data de 19.12.2019, ora 09.00
- Probele de concurs se vor desfășura la sediul spitalului din orașul Mioveni, Bdul Dacia, nr.131 A.

Acte necesare pentru concurs
Dosarul de înscriere la concurs se depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul Spitalului Orășenesc Mioveni până la data de 06.12.2019 ora 14.00 si va cuprinde următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice;
b) originalul și copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, după caz;
c) originalul și copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări precum și copiile documentelor care atesta îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d) originalul și copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (se poate depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, cu obligaţia candidatului de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) certificat de membru eliberat de OAMMR;
i) chitanță de plată a taxei de concurs (50 lei - se achită la Spital);
Tematica și bibliografia concursului de angajare sunt afișate la sediul spitalului, pe pagina de internet a spitalului www.spitalmioveni.ro și pe pagina de facebook a spitalului;  https://www.facebook.com/SpitalulOrasenescMioveni/
Relații suplimentare la telefon 0730.013.970.