Tipărire

01Primăria comunei  Dârmăneşti, judeţul Argeş, anunţă concursul organizat în data de 01 martie 2019 la Primăria Dârmăneşti, ora 10.00  - proba scrisă şi 05 martie 2019, ora 10 00, interviul pentru ocuparea funcției contractuale de șofer microbuz școlar al Primăriei comunei Dârmăneşti.
Dosarele de înscriere la concurs  se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării, respectiv până la data de 21 februarie 2019  la Primăria Dârmăneşti – persoană de contact Moldoveanu Mihai (0248.232.106) și trebuie să conțină următoarele documente:

# cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
# copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
# copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
# carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
# cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
# adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
# curriculum vitae.

Condițiile generale de participare la concurs sunt:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei contractuale;
g) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
h) nu a fost destituită dintr-o funcţie sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
i) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
j) vechime minim 3 ani permis conducere categoria D;
k) aviz psihologic – eliberat de un cabinet autorizat;
l) atestat profesional transport persoane, în termen de valabilitate;
m) vechime in muncă minimum 5 ani.

Bibliografie:
# Constituția României;
# Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu ultimele modificări și completări;
# Legea nr.477/2004  privind  Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
# O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și complectările ulterioare;
# H.G. nr. 38/2008 privind organizarea timpului de muncă al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier, cu modificările și complectările ulterioare.

Contestația se depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și/sau a probei practice și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
Rezultatele finale se afișează la sediul Primăriei Dârmanești, precum și pe pagina de internet, după caz, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de o zi lucrătoare pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și a mențiunii „admis” sau „respins.”