sigla servsalModificările aduse prin OUG 74/2018 la Legea mediului 211/2011, OUG 249 privind gestionarea deșeurilor de ambalaj și OUG 196 privind contribuțiile/penalitățile la Fondul pentru Mediu reprezintă o nouă provocare pentru UAT-uri/ADI-uri, Organizațiile de Transfer de Responsabilitate (OTR) și producătorii de bunuri ambalate.
Astfel ADI-urile/UAT-urile sunt obligate să încheie acte adiționale la contractele de delegare până la 30 noiembrie 2018 care să prevadă următoarele:

# Modifică cadrul general de prestare a serviciului, urmând ca fiecare UAT, pe contractele de prestări servicii proprii, să adopte modificările generale și specifice ariei administrative.
# O nouă politică tarifară care să includă principiul ,,plătește cât arunci” și ,,poluatorul plătește”
# Se modifică Regulamentul Serviciului de Salubrizare, anexa a contractelor de delegare, în vederea corelării cu noile reglementări prevăzute de OUG nr.74/2018, în principal ținând cont de:
- Indicatorii de performanță (vor include cel puțin Indicatorii prevăzuți în Anexa nr.7 la Legea nr.211/2011 modificată prin OUG nr.74/2018);   
- Instituie penalități pentru neîndeplinirea noilor indicatorilor de perfomanță;
# Modifică caietele de sarcini și propune modificări de soluții acolo unde constată că nu funcționează separarea la sursă și colectarea separată.
# Asigură echilibrul contractual la nivelul regiunii delegate și elaborează strategii de dezvoltare și completare a infrastructurii pentru atingerea obiectivelor principale și secundare ale membrilor săi.

UAT-urile au următoarele obligații:
Anul     Procent deviere     Penalități aplicate UAT/urilor de FM
2018         35%                                     50 lei/tonă
2019         45%                       50 lei/tonă UAT și 30 lei depozitare
2020         50%                       50 lei/tonă și 80 lei depozitare
# Adoptă în CL un plan de măsuri  privind gestionarea deșeurilor la nivelul localității pentru îndeplinirea indicatorilor de deviere de la depozitare și evitarea penalităților.
# Acoperă integral costul serviciului prin tarife și taxe speciale pentru întreaga arie administrativă, conform art. 25 și 26 din Legea 101.  
# Stabilește taxele/tarifele locale în raport cu politica tarifară la nivelul județului, pentru acoperirea integrală a costului de colectare, transport și tratare a deșeurilor.
# Solicită operatorului/ADI , recipienți sau saci pentru fracția reciclabilă și informează cetățenii, împreună cu prestatorul, despre separarea deșeurilor la sursă, devierea deșeurilor biodegradabile în compostoare individuale (acolo unde au primit acest recipient), precum și care este graficul de colectare pe diferite tipuri de deșeu.

Operatorii de colectare și transport au obligația să fundamenteze tarife/taxe pentru colectare separată conform reglementărilor ANRSC, cel puțin pentru următoarele fracții: rezidual, biodegradabil, sticlă și fracție reciclabilă ușoară  (hârtie/carton, plastic, metal).
# Asigură, prin raportare lunară către ADI, trasabilitatea deșeurilor reciclabile și răspunde împreună cu UAT-ul de îndeplinirea obiectivelor de deviere de la depozitare.
# Informează cetățenii împreună cu UAT-ul, despre felul în care trebuie să separe deșeurile la sursă, despre graficele de colectare pentru fiecare categorie de deșeu, precum și despre obligațiile ce le revin în calitate de utilizator al serviciului.
# Instruiește personalul propriu în raport cu planurile specifice de colectare și  gestionare a deșeurilor pentru fiecare UAT unde prestează serviciul.
# Asigură prestarea serviciului la parametrii și calitatea prevăzută în CS și urmărește atingerea indicatorilor din regulamentul serviciului de salubrizare.
# Informează lunar, sau ori de câte ori este nevoie, UAT/ADI despre problemele apărute în procesul de colectare a deșeurilor.

Precizare:
Modificarea/ajustarea tarifelor pentru serviciul de colectare, transport și tratare/depozitare și, în egală măsură, schimbarea politicii tarifare este o obligație  legală și o responsabilitate  administrativă pentru fiecare UAT membru ADI, în scopul menținerii  unui echilibru contractual în condiții de eficiență și continuitate iar principiile și obiectivele proiectului ,,Managementul integrat al deșeurilor în Județul Argeș” sunt obligatorii pentru fiecare membru în parte!